Privacy Policy De 5-Wege


Deze Privacy- en Cookie Policy (hierna “Privacy Policy”) is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “de GDPR”) en beschrijft de rechten en plichten van De 5 Wege ten aanzien van natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (hierna “Betrokkenen”), voornamelijk in verband met de online verkoop en marketing van goederen en diensten.


Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking bvba Verhaeghe Wouter gevestigd te Vijfwegenstraat 56, 8870 Emelgem en gekend in de KBO onder het nummer 0898256820 (hierna “De 5 Wege”).


Lees deze Privacy Policy aandachtig. Het bevat essentiële informatie over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken en welke cookies we gebruiken. Door je persoonsgegevens te delen op onze website, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en verklaar je dat je de inhoud ervan uitdrukkelijk aanvaardt.


Artikel 1 - Welke gegevens verwerken we over jou?


1.1. De 5 Wege verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:1.1. De 5 Wege verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van jou:


Artikel 2 Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?


2.1. Algemene doeleinden: Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor:


Artikel 3 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?


In bepaalde omstandigheden moeten wij je persoonsgegevens delen met derden, zoals overheidsinstanties, gerecht en politiediensten, financiële instellingen en software applicaties (bv.: Jamezz voor bestellingen) die wij in gebruik hebben. Een actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per e-mail.


Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.


In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?


We bewaren je persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:


Artikel 5 Jouw rechten


Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en het gebruik dat wij ervan maken. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je persoonsgegevens te verwerken overstijgen. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.


Je kan je rechten uitoefenen per email naar info@de5-wege.be of per post naar Vijfwegenstraat 56, 8870 Emelgem.

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?


Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan De 5 Wege aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 Cookies


Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft je een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Analytische cookies

We willen onze website en diensten natuurlijk blijven verbeteren. Analytische cookies zijn daarbij een handig hulpmiddel. Ze geven ons informatie zoals het aantal bezoekers op onze website, welke pagina's het populairst zijn, enz. We plaatsen ze evenwel nooit zonder jouw toestemming, maar zouden het natuurlijk erg appreciëren mocht je ons je toelating geven.

Functionele cookies

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden, zodat je de beste surfervaring hebt. Zonder jouw toestemming zullen bepaalde functies van onze website jammer genoeg niet werken.

Marketing cookies

Deze cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en worden gebruikt om je surfgedrag te volgen nadat je onze website hebt bezocht en/of om je gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derden op onze website worden geplaatst. Je bepaalt zelf of je toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke marketing cookies.


Als je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.


We geven je zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als je toch meer wil weten, verwijzen we je graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Je kan nadien je keuzes op elk ogenblik zelf beheren.


Als je verder nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail naar info@de5-wege.be of per post naar Vijfwegenstraat 56, 8870 Emelgem.


Meer informatie over cookies vind je ook op: www.allaboutcookies.org.


Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt je hier: www.youronlinechoices.eu.